بهبود اثر بخشی کلی برای ماشینهای cnc

اثر بخشی کلی OE برای ابزارهای سی ان سی CNC یک سیستم متریک برای ارزیابی است. 
تولید بدست آمده عملکرد برای بهینه سازی OE و تعیین عملکرد ضروری است.
روش OE اطلاعاتی در مورد روشهای بهبود ماشین آلات CNC OE از طریق IFA (اطلاعات تمرکز)
تجزیه و تحلیل تلفات تولید در طول دستگاه فرز ،نمودار واقعی OE،خسارات واقعی مرتبط با فرآیند های فرعی ارائه و همچنین تجزیه و تحلیل ROOTCAUSE ، از دست دادن عملکرد و بهبود دستگاه سی ان سی را ارائه میدهد.

مقدمه 
ابزارهای CNC OE روشی برای نظارت و بهبود کارایی فرآیند تولید است. 
ابزارهای OE یک ابزار گسترده ای بوده که در اواسط سال ۱۹۹۰ توسعه و توسط مدیریت پذیرفته شد و برای اولین بار به عنوان یکی از مولفه های اصلی نگهداری کل تولید توصیف شده است. 
یکی از بیشترین موارد OE شاخص های مهم TPM ،که میزان بهره وری از ابزارهای سی ان سی را نشان میدهد است و همچنین از نزدیک با روش های اصلی JIT (فقط زمان) و TQM(مدیریت کامل کیفیت ) و شامل استراتژی نگهداری پیشگیرانه، که شامل کارکنان تولید میشود را شامل می شود. 

محاسبه OE
ابزار OE به سه شاخص اندازه گیری تقسیم میشود:در دسترس بودن،عملکرد،کیفیت
با اینها مقادیر ،ابزارهای ماشین آلات سی ان سی سنگ CNC OE را میتوان محاسبه و همچنین میتوان میزان از دست دادن بهره وری که در فرایند تولید میشود را میتوان شناسایی کرد.
۱ -در دسترس بودن:
نسبت زمانی است که ابزارهای CNC در فرایند تولید کار میکنند و زمان اصلی برای این منظور برنامه ریزی شده است. در دسترس بودن به صورت زیر محاسبه میشود .
 زمان کل/زمان اجرا =در دسترس بودن
۲-عملکرد
میزان تولید نظری را با تعداد قطعات تولید شده توسط دستگاه سی ان سی و نوع مته های سی ان سی در حین کار کردن است.تعداد قطعات برنامه ریزی شده نشان دهنده واقعی است. زمان اجرا در زمان ایده آل برای اجرای قطعه تقسیم شده است. عملکرد به صورت زیر محاسبه میشود:
پیشخوان هدف/تعداد کل=عملکرد 

۳-کیفیت:
گزارش شده از درصد قطعاتی که از اولین کیفیت بازرسی عبور کرده اند به تعداد قطعات برنامه ریزی شده برای تولید. قطعاتی که نیاز به تنظیمات و ضایعات ندارند بخشی از کل قطعات سازگار در نظر گرفته شده است. کیفیت به صورت زیر محاسبه میشود:
هدف موردنظر سازگار/تعداد=کیفیت


در شکل شاخص های ترسیم شده عبارتنداز: در دسترس بودن، عملکرد،کیفیت کلاس جهانی OE معیار ۸۵٪ دارد و اما تضمین حفظ رتبه ۸۵٪ را نمیکند.
در وضعیت کلاس جهانی هر مولفه  OE باید دارای سطوح مختلف عملکرد فردی باشد:
در دسترس بودن ۹۰٪ شاخص عملکرد  باید ۹۵٪ و ۹۹٪ کیفیت باشد.این معیار ها به تولید کنندگان این امکان را میدهد که برای دستیابی به سطح قابل قبول OE یک نقطه مرجع داشته باشند.

۶ ضرر عمده برای OE 

جدول ۱ -وقایع مهم مرتبط با ضرر


در جدول سه نوع ضرر که باعث کاهش عملکرد دستگاههای سی ان سی میشوند عبارتند از: خرابی دستگاه سی ان سی سنگ ،از دست دادنسرعت تولید و کیفیت قطعات اجرایی از قبیل مته های سی ان سی. و نمونه هاییکه ممکن است در آن رخ بدهد. در یک فرآیند تولید رویدادهای زیادی وجود دارد که میتواند OE را تحت تاثیر قرار بدهد. هدف اصلی برنامه OE به حد اقل رساندن یا کاهش دلایل تولید نا کار امد است.

تجزیه و تحلیل IFA 
این روش تحلیل تلفات شامل سه مرحله است:
متمرکز کردن اطلاعات، تجزیه و تحلیل انها و پیدا کردن روشهای اصلاحی جدید که منجر به دستیابی به نتایج مثبت میشود. 

در مرحله محاسبه اطلاعات تولید و محاسبه شاخص های عملکرد برای ارزیابی نمودار واقعی OE است و نظارت بر پارامترهای روزانه را انجام میدهد.
مشخص است که دستگاه فرز در ۲۴ نوبت روز و در سه شیفت کار میکند.به هر شیفت ۳۰ دقیقه نهار و دو تایم ۱۵ دقیقه ای برای استراحت اختصاص داده شده.در جدول دوم مقادیر بهره وری بدست امده ذکر شده است.محاسبه شاخص های عملکرد، در دسترس بودن، عملکرد و کیفیت توسط مدل انجام گرفته.در جدول دوم معرفی تمام متغیرهای ورودی نشان داده شده.این جدول نمایانگر اینه شاخص های عملکرد و اثر بخشی است که از محاسبه بدست آمده.


مرحله ۲
تجزیه و تحلیل ضرر بهره وری
مطابق شکل a ،مشاهده میکنیم که در دسترس بودن تولید برای تغییر پایین تر است و عمدتا به دلیل قطع برنامه ها ی دستگاه سی ان سی سنگ بدون برنامه ریزی و بر اثر احتمالا شکسته شدن مته های سی ان سی  صورت و به نگهداری کم در این تغییر منتج میشود.
مشکل اصلی عدم ارائه حداقل کارمندی است که به فعالیتهای تعمیر و نگهداری اختصاص مییابد. به همین دلیل عملکرد دستگاه cnc و متعاقبا مته سی ان سی  در شکل b تحت تاثیر قرار گرفته.زیرا ترمیم دستگاه در در پارامترهای اسمی کار (سرعت عمل ) بر بهره وری و اجرای ایده آل تاثیر میگذارد.دیگر نمیتوان به نرخ رسید ،به طوری که تعداد قطعات تولید شده میزان مته های سی ان سی و تیغه های سی ان سی استفاده شده و هدف مطابقت ندارد.
پس از تجزیه و تحلیل مشکلات عملکرد در تمام شیفتها مشخص شد که تنها ۱٪ از اهداف مورد نظر به دلیل محاسبه غلط از زمان ایده آل اختصاص داده شده برای اجرای یک قسمت است .

شکل c نشان میدهد که از بین رفتن عمده اثر بخشی به دلیل کیفیت محصولات بدست آمده است .تجزیه و تحلیل علت اصلی در این رویداد مشخص شد که ۲۰ درصد از شکست و از بین رفتن مته های سی ان سی ناشی از سایش دستگاه سی ان سی است که در این برنامه قرار دارد.۴۰٪ رد شده است که ناشی از تغییر سفارشات،که نیاز به پارامترهای عملیاتی جدید ،اندازه متریال صحیح،انتخاب مته های سی ان سی درست صورت گرفته.در مقایسه با کلاس جهانی ۸۵٪ OE میانگین واقعی که به مدت ۱۰ روز بدست آمده تولید ۷۵٪ است همانطور که در نمودار آمده .تجزیه و تحلیل جهانی مقایسه مشخص شد که مشکل ساز ترین کیفیت محصولات بدست آمده است. 

مرحله ۳:
روش های جدید اصلاحی برای بهبود ماشین آلات سی ان سی  CNC OE.
ابزار OE به طور مداوم توسط متخصصان توسعه مییابد.زیرا دارای روشهای اصلاحی متنوعی است که ما به دو نوع ان اشاره که منجر به افزایش ان میشود 
۱_بهبود فعالیتهای نگهداری
-کارایی فرایند روغن کاری عناصر در نسبی،سریع و سریع است .تغییر داده های ماشین کاری،از ۱۸ دقیقه به ۱۰ دقیقه بین دو پالس روغن کاری خودکار
-معرفی تستر صافی انحراف کنترل به طور هم زمان در طول برش .
۲_بهبود روشهای برنامه نویسی
با استفاده از ترم افزار میتوان کیفیت تولید را افزایش داد.پس از اجرای دو روش توضیح داده شده در بالا ،نتایج اندازه گیری ها در طول ۳ شیفت به مدت ۱۰ روز کاری به دست آمده.


نتیجه گیری 
مقایسه شاخص های عملکرد به دست آمده در فرایند تولید با نظری مرجع،اطلاعاتی را در مورد خسارات تولید شده در ابزار ها و مته های سی ان سی CNC ارائه میدهد.در IFA تجزیه و تحلیل،تمام روشهای تعیین علت اصلی تلفات مورد استفاده قرار میگیرد که منجر به از بین رفتن آن میشود. مقادیر مربوط به در دسترس بودن ابزارهای دستگاه CNC ( مته های سی ان سی ) با نگهداری ارتباط نزدیکی دارد.فعالیتهایی که تقریبا به طور انحصاری به عملکرد بهینه ابزارها و تیغه های سی ان سی بستگی دارد.استفاده از دو روش اصلاحی برای بهبود کیفیت بهره وری شامل بالا نیست و هزینه ها و نتایج نسبتا خوب است و میتوان راه حل را در دیگر دستگاههای سی ان سی از قبیل سی ان سی سنگ گسترش داد.دانستن میزان سایش دستگاه سی ان سی cnc یک عامل اساسی در اتخاذ، امکان پذیر است. 
با یک برنامه ریزی بهینه و استفاده از نو مناسب مته های سی ان سی و یک نرم افزار کانتور فرز ،که اصلاحات را انجام میدهد،جبران سایش ماشین کاری cnc  را میتوان پوشید.
271
0
 
4

اطلاعات تماس:
شاهین شهر،بنیاد ازدواج،بلوار خرازی،فرعی ۱ پلاک ۱۳۳

تلفن:
۰۳۱۴۵۲۷۰۵۹۸
۰۹۱۲۸۸۸۱۸۸۵ 


در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید